დაკითხვის წესები!

Street Roleplay
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Street RP- ფორუმზე
რეგისტრაცია

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
დაკითხვის წესები FIB/LSPD/-სთვის
დაკავებულთან სამსახურებრივი დაკითხვის/საუბრის ჩატარების წესი.


1.1 დაკითხვაზე თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს : 2-დან 4-მდე . ამავდროულად, ეჭვმიტანილთან ერთად ოთახში მინიმუმ უნდა იყოს 2 თანამშრომელი. | დემორგანი - 120 წუთი (ყველა მონაწილეს), დაკითხვის უკან დაბრუნება + ლიდერს სიტყვიერი გაფრთხილება.
1.2 თუ ეჭვმიტანილი უარს იტყვის RP-ის თამაშზე, იქცევა არაადეკვატურად, ხოლო თანამშრომლების მიერ წესები არ დარღვეულა, იგი ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. | გაფრთხილება
1.3 ეჭვმიტანილისთვის დასმული კითხვების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 20-ს. | დემორგანი - 60 წუთი (ყველა მონაწილეს), დაკითხვის უკან დაბრუნება.
შენიშვნა: თქვენ უნდა დაუსვათ მინიმუმ 9 არაგანმეორებადი შეკითხვა ეჭვმიტანილს.
1.4 თითოეული დასმული შეკითხვა უნდა დაიწყოს: - „კითხვა პირველი...“ და ა.შ. | დემორგანი - 60 წუთი + Mute - 60 წუთი, დაკითხვის უკან დაბრუნება.|
დაზუსტება:
აკრძალულია დაკითხვისას /do -ს გამოყენება.
გამონაკლისი: სავალდებულოა 2 კითხვის დასმა /do. (1. /do რა ორგანიზაციაში მუშაობს ადამიანი? 2. /do რა თანამდებობა უკავია პირს.)
შენიშვნა: ეს კითხვები არ შედის პუნქტში 3.4
1.5 დაკითხვის დაწყებამდე ოფიცერი ვალდებულია ეჭვმიტანილს აცნობოს დასმული კითხვების რაოდენობა. | დემორგანი 60-დან 120 წუთამდე
1.6 აკრძალულია ძალადობრივი და სექსუალური ხასიათის ქმედებებით მუქარა. ითვლება BadCop-ად - გაფრთხილებაძალადობრივი ქმედებების გამოყენებით დაკითხვის ჩატარების წესები.


2.1 FIB-ის თანამშრომლებს უფლება აქვთ დაკითხონ ეჭვმიტანილი წამების ელემენტებით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად
შენიშვნა #1: ისჯება IC-ით, თუ ეს ფაქტები გამოვლინდება .
შენიშვნა #2: დაკითხვა ნებადართულია წამების პირობებში

2.2 დაკითხვაზე თანამშრომელთა რაოდენობა უნდა იყოს : 2-დან 4-მდე. | დემორგანი - 120 წუთი ყველა მონაწილისთვის, სიტუაციის უკან დაბრუნება + სიტყვიერი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
2.3 თუ დაკითხვის დროს ეჭვმიტანილი დაკარგას გონებას (ნოკაუტში დაეცემა), იგი ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას.
შენიშვნა #1: მოთამაშემ უნდა ითამაშოს უგონო მდგომარეობაში. (ერთი try). დაკითხვისას ასევე მოქმედებს წესები.
შენიშვნა #2: მცდელობიოს გამეორება შეგიძლიათ 20 წუთის შემდეგ. | თუ მცდელობა წარმატებულად არ ჩაითვალა.
გამონაკლისი
: თანამშრომლებს შეუძლიათ უზრუნველყონ პსდ (პირველადი სამედიცინო დახმარება) სრული გათამაშების გამოყენებით (მინიმუმ 3 ხაზი) + /try - არა უმეტეს 1 ჯერ. | დემორგანი - 60 წუთი + mute - 60 წუთი, დაკითხვის უკან დაბრუნება.
2.4 თუ ეჭვმიტანილი უარს იტყვის RP-ის დაბრუნებაზე, იქცევა არასადეკვატურად, ხოლო წესები არ დარღვეულია თანამშრომლების მიერ, იგი ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. | გაფრთხილება
2.5 წესები 1.3, 1.4, 1.5 ასევე გამოიყენება დაკითხვის დროს.
2.6 აკრძალულია სექსუალური ხასიათის ქმედებების მუქარა. | დემორგანი - 120 წუთი ყველა მონაწილესთვის
2.7 დასაშვებია სპეციალური აღჭურვილობა. (მაკრატელი, ჩაქუჩები, დანა და ა.შ.)
შენიშვნა: სპეციალური საშუალებების გამოყენებას თან უნდა ახლდეს სრულფასოვანი RP გათამაშება (ტექსტურ ჩატში). | mute - RP სიტუაციის დასრულებიდან 60 წუთის შემდეგ.
2.8 ნებისმიერი დაკითხვა ფიზიკური ძალის გამოყენებით განიხილება უკანონოდ და შეიძლება გამოიწვიოს IC ჯარიმა.
2.9 მძიმე დაკითხვის შემდეგ, FIB აგენტებს მოეთხოვებათ გაუკეთონ დაზარალებულს ინექცია მეხსიერების დაკარგვისთვის, შემდეგ წაიყვანონ ეჭვმიტანილი იზოლირებულ ადგილას და დატოვონ იგი იქ. | გაფრთხილება - დაკითხვის ყველა მონაწილე, დაკითხვის უკან დაბრუნება + წერილობითი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
შენიშვნა: ეს უნდა გაკეთდეს ქალაქგარეთ/მწვანე ზონების გარეთ. | გაფრთხილება- დაკითხვის ყველა მონაწილე, დაკითხვის უკან დაბრუნება + წერილობითი გაფრთხილება ლიდერისთვის.


ეჭვმიტანილის სახელით დაკითხვაში მონაწილეობის წესები.

3.1 თუ მოთამაშე დაიკითხება როგორც ეჭვმიტანილი, ის ვალდებულია კომპეტენტურად ითამაშოს RP. | გაფრთხილება
3.2 აკრძალულია RP განზრახ გაწელვა | გაფრთხილება + სიტყვიერი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
3.3 აკრძალულია იმის მტკიცება, რომ არ გეშინია შენი სიცოცხლის დაკარგვის . | დემორგანი - 120 წუთი + სიტყვიერი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
შენიშვნა
#1: PG-ის ექვივალენტი.
შენიშვნა #2: ნარკოტიკული ზემოქმედება დაკითხვის დროს მიზეზად გაიგუვიებულია რპ-ზე თავის არიდებასთან | გაფრთხილება + სიტყვიერი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
გამონაკლისი
: ადმინისტრატორის მიერ დამტკიცებული ბიოგრაფია ფსიქიკური დაავადების მქონე პერსონაჟის როლური თამაშებისთვის.
3.4 ეჭვმიტანილის კითხვების რაოდენობის მიუხედავად, მან უნდა უპასუხოს ოთხ მათგანს აუცილებლად სწორად. | გაფრთხილება
3.5 თუ დაკითხვის შემდეგ თქვენ იყავით ლიკვიდირებული,არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მიიღეთ დაკითხვის დროს.| გაფრთხილება + ინფორმაცია ითვლება ტყუილად + წერილობითი გაფრთხილება ლიდერისთვის.
შენიშვნა
: თქვენ სრულიად ივიწყებთ, რაც მოხდა დაკითხვის დროს.
3.6 დაკავების მომენტიდან დაკითხვის დასრულებამდე აკრძალულია მოთამაშის რანგის დაქვეითება/მომატება. | წერილობითი გაფრთხილება ლიდერს
 
Top